يکشنبه ١٢ آذر ١٣٩٦

سمپوزیوم کاربرد اینترونشن در اسپاستیسیتی و درد


سمپوزیوم کاربرد اینترونشن در اسپاستیسیتی و درد در روز پنج شنبه دوم آذر 1396 در مركز پزشکى آموزشى و درمانى بیمارستان شهداء تجریش برگزار شد.

در این سمپوزیوم که 90 نفر از پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی حضور داشتند توسط انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران برگزار گردید.


         830 :تعداد نمایش