بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران سمپوزیوم یک روزه تازه های استئوپروز پنجمین سمینار و کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در بیهَوشی عمومی، رژیونال آنستزیا و درمان درد سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر
بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
سمپوزیوم یک روزه تازه های استئوپروز
پنجمین سمینار و کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در بیهَوشی عمومی، رژیونال آنستزیا و درمان درد
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر