دکتر سید محمد معینی طبار زوار

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی