دکتر اسماعیل محمدی پاینده

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی