دکتر علیرضا جعفری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اردبیل میدان ورزش ساختمان پزشکان حکیمان