حمیدرضا آقایوسفی

طب فیزیکی و توانبخشی
۰۹۱۲۱۵۳۸۲۳۳
۰۹۹۶۲۹۷۱۵۴۰
قم.خیابان دورشهر. کوچه۱۰. ساختمان بهران. طبقه چهارم