دکتر نرگس ابوالقاسمی فخری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تبریز