دکترحسنیه حقیقت شناس

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
09217936165
کلینیک تخصصی بیمارستان شفا