دکتر الهه شیرزادی

طب فیزیکی و توان بخشی
09376888481