انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران فعالیت خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته‌بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نموده است.