دعوت از انجمن برای هم اندیشی حمایت از نخبگان جامعه پزشکی
تصاویر کنگره انجمن طب فیزیکی خرداد ماه