دعوت از انجمن برای هم اندیشی حمایت از نخبگان جامعه پزشکی