برگزاری کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی در کشور مالزی جلسه رئیس و دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی وابسته به معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری قابل توجه همکاران ارجمند  طب فیزیکی و توانبخشی جلسه رئیس انجمن و شورای راهبردی توانبخشی با وزیرمحترم بهداشت و درمان قابل توجه همکاران ارجمند جهت استفاده از منابع سایت انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
برگزاری کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی در کشور مالزی
جلسه رئیس و دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی وابسته به معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
قابل توجه همکاران ارجمند طب فیزیکی و توانبخشی
جلسه رئیس انجمن و شورای راهبردی توانبخشی با وزیرمحترم بهداشت و درمان
قابل توجه همکاران ارجمند جهت استفاده از منابع سایت انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر