سمینار کاربرد لیزر و شوک ویو در طب فیزیکی و توانبخشی و درد به همراه کارگاه عملی سومین کنگره درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت کنگره بین المللی بیهوشی مراقبت های ویژه و طب درد بازدید وزیر بهداشت از سیستم پروتز عصبی پاراواک بیمارستان رفیده
سمینار کاربرد لیزر و شوک ویو در طب فیزیکی و توانبخشی و درد به همراه کارگاه عملی
سومین کنگره درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد
دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت
کنگره بین المللی بیهوشی مراقبت های ویژه و طب درد
بازدید وزیر بهداشت از سیستم پروتز عصبی پاراواک بیمارستان رفیده