اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران پنجمین سمینار درد و کنفرانس تجویز منطقی تازه های ضد درد برگزار می گردد. سمینار کاربرد لیزر و شوک ویو در طب فیزیکی و توانبخشی و درد به همراه کارگاه عملی سومین کنگره درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت
اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران
پنجمین سمینار درد و کنفرانس تجویز منطقی تازه های ضد درد برگزار می گردد.
سمینار کاربرد لیزر و شوک ویو در طب فیزیکی و توانبخشی و درد به همراه کارگاه عملی
سومین کنگره درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد
دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت