سمپوزیوم یک روزه تازه های استئوپروز پنجمین سمینار و کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در بیهَوشی عمومی، رژیونال آنستزیا و درمان درد سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
سمپوزیوم یک روزه تازه های استئوپروز
پنجمین سمینار و کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در بیهَوشی عمومی، رژیونال آنستزیا و درمان درد
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر
ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی